De knelpunten van de wateroverlast in Gelinden werden geëvalueerd. De woonwijk Akkerhof is gesitueerd in laagstgelegen zone aan de Steenbornbeek. Daarbij zijn de woningen van de wijk nog aangesloten op een gemengd rioleringsstelsel. Bij zware regenval is de toevoer van water te groot voor dit gemengde rioleringsstelsel met gevolg dat het water op de rijweg terecht komt.

Geplande werken
Fluvius werkte in samenspraak met de Watering van Sint-Truiden en het stadsbestuur een reeks ingrepen uit om een antwoord te bieden op deze problematiek.

Om de knelpunten weg te werken moeten:
• Alle woningen op privé langs het tracé van de nieuw aangelegde gescheiden stelsels afgekoppeld worden;
-> project stad Sint-Truiden: de uitvoering van de afkoppelingen op privé is reeds in uitvoering

• het regenwater van de Populierenstraat dat via riolering afstroomt richting Akkerhof worden opgevangen;
-> Ingreep Fluvius: de aanleg van een knijp op de riolering, nl. van de droogwaterafvoer (DWA) naar de regenwaterafvoer (RWA) en vervolgens naar het bufferbekken waardoor het water indien nodig bij noodweer kan overstorten

• het toegelaten niveau van de waterstand in het bufferbekken geoptimaliseerd worden;
-> Ingreep Fluvius: het aanpassen van de bedieningsschuiven van het wachtbekken in functie van het optimaliseren van de regeling van de overloop van het bufferbekken naar de beek.

• het water dat vanaf de rijweg afstroomt richting perceel Populierenstraat 27 worden opgevangen voor het water het perceel bereikt.
-> Ingreep Fluvius: het plaatsen van een aquadrain aan de achterzijde van het voetpad ter hoogte van Populierenstraat 27.

• water dat zich verzamelt op het laagste punt in de wijk Akkerhof direct afgevoerd worden richting de Steenbornbeek.
-> Ingreep Fluvius: het aanpassen van de helling van het pad en het herprofileren van het speelplein zodat er een natuurlijke afvoer van het water, dat zich bij noodweer verzamelt, ontstaat via het pad naar het speelplein en vervolgens naar de Steenbornbeek.

Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden zullen de werken klaar zijn op vrijdag 17 juli 2020.

Contactgegevens
Voor bijkomende vragen/meldingen kan je contact opnemen via:
• aannemer Van Beers i.o.v. Fluvius: werfleider Leo Jorissen, (+31) 0497 59 18 43 – leo@vanbeershoogeloon.nl
• Fluvius: toezichter Peter Hendrix, 0496 59 79 05 – peter.hendrix@fluvius.be
• stad Sint-Truiden – dienst Infrastructuur: toezichter Joost Bronckaerts, 011 70 14 61 – joost.bronckaerts@sint-truiden.be