In overleg met het stadsbestuur en Fluvius is er besloten om de werkzaamheden in Engelmanshoven te hervatten. De opstart zal gebeuren rekening houdend met de maatregelen die van kracht zijn tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn vooraf met alle partijen besproken en de naleving ervan zal
strikt gecontroleerd worden.

Fase 1
De nutswerkzaamheden (fase 1) zijn intussen al een heel eind opgeschoten. Op maandag 4 mei gaan de nutswerkzaamheden terug van start. Deze zullen nog een drietal weken in beslag nemen vooraleer de aannemer start met de riolerings- en wegeniswerkzaamheden.

Fase 2
De rioleringswerkzaamheden van fase 2, tussen het kruispunt Bemmelken/Boterdelstraat en de N3 Luikersteenweg, zullen onder voorbehoud van
gunstige weers- en werkomstandigheden op maandag 25 mei aanvangen.

Fasering van de werken
– Fase 1: Nutswerkzaamheden Driewilgenstraat (krp Bemmelken/Boterdelstraat tot huisnr. 53-64) –
Bemmelken – Boterdelstraat (grotendeels afgerond)
– Fase 2: Riolerings- en wegeniswerken + nutswerkzaamheden Driewilgenstraat (krp
Bemmelken/Boterdelstraat tot krp N3 Luikersteenweg)
– Fase 3: Riolerings- en wegeniswerken Driewilgenstraat (krp Bemmelken/Boterdelstraat tot huisnr.
53-64)
– Fase 4: Riolerings- en wegeniswerken Bemmelken
– Fase 5: Riolerings- en wegeniswerken Boterdelstraat

Verloop van de werken fase 2 – Riolerings- en wegeniswerken + nutswerkzaamheden Driewilgenstraat
Hoe verlopen deze werken?
De aannemer rioleringswerken zal starten ter hoogte van huisnummer 22 en zo richting de tweeaansluitende kruispunten werken. Er zal dus telkens van het laagste punt naar boven gewerkt worden. Na de aanleg van het hoofdriool volgen de aansluitingen van de woningen op het riool en het plaatsen van de straatkolken. Daarna volgen de wegeniswerken met vervolgens het grondwerk, de funderingen, de goten en borduren en de wegverharding zelf. Van zodra de asfalt-onderlaag geplaatst is, zal de aannemer van de nutsleidingen opnieuw verder werken op fase 2. Wanneer deze nutswerken zijn uitgevoerd, zal de aannemer van de wegeniswerken de stoepen aanleggen en de toplaag asfalt voorzien. Pas wanneer fase 2 volledig is afgewerkt zal er worden overgegaan naar fase 3.

Is mijn woning nog toegankelijk?
Bij de uitvoering van de werken wordt er getracht om de toegang tot de woningen met de wagen zo veel mogelijk te vrijwaren. Dit is echter niet altijd mogelijk, maar de  woningen blijven wel steeds te voet toegankelijk. Tijdens de werkuren wordt er, om een vlotte en veilige uitvoering van de geplande werken te garanderen, gevraagd aan de buurtbewoners om de wagen buiten de werfzone te plaatsen. Buiten de werkuren en tijdens het weekend wordt de werfzone zo beperkt mogelijk afgebakend om het parkeren op de rijweg daar waar mogelijk toe te laten.

Is de straat/de school nog bereikbaarheid met de wagen?
Tijdens de werken is het wegvak van de Driewilgenstraat, tussen de school en de Luikersteenweg, volledig afgesloten voor verkeer. De omleiding is voorzien via Gelinden-dorp, Meester Robijnsstraat, Boterdelstraat, Bemelken en zo terug naar de Luikersteenweg ter hoogte van Holcim. In de Boterdelstraat en Bemmelken zal eenrichtingsverkeer toegepast worden. Enkel in het eerste gedeelte van Bemmelken is er dubbelrichtingsverkeer toegestaan voor de kiss-and-ride zone van de school. Verder op Bemmelken wordt gedurende deze werkzaamheden de ‘uitgezondering voor aangeland landbouwgebruik opgeheven. Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden blijft de huidige verkeersregeling van kracht.

Hoe verloopt de afvalophaling?
Tijdens deze werkzaamheden vragen we de bewoners van fase 1 om hun huisvuil op de hoeken van de werfzone te plaatsen, namelijk aan de Luikersteenweg of aan het kruispunt met de Boterdelstraat. Bewoners van de overige woningen kunnen hun huisvuil zoals gewoonlijk voor hun woning plaatsen.